N-PJ-5DFB

RoHS

N-PJ-5DFB

N-PJ-5DFB

【仕様】
表面処理 コンタクト
表面処理
適合
ケーブル
適合
ケーブル
適合
ケーブル
適合
ケーブル
Ni Au 5D-FB-LITE - - -